• آوریل 14, 2020
  • 676 بازدید

بابا با عصبانیت داد زد
_حق نداشتی دست رو دختر من بلند کنی. من این دختر و با کتک بزرگ نکردم که حالا از راه نرسیده سیلی به گوشش بزنی!
آرمان آروم جواب داد
_حق با شماست دایی جان. اشتباه من بود.
بابا یک قدم عقب رفت و گفت
_برو هر جا میخواستی بری پسر جان چشمم بهت نیوفته.بعدش راجع تو و سوگول تصمیم می‌گیرم.
آرمان با شرمندگی گفت
_میشه قبل رفتن با سوگل حرف…
بابا حتی اجازه نداد حرفش تموم بشه:
_که یه سیلی دیگه بزنی این ور گوشش؟
نگاه به آرمان کردم که با نگرانی به گونه م زل زده بود.
از جلوش کنار رفتم و سرسنگین گفتم:
_حق با بابامه! به نظرم تو برو کار واجبت دیر نشه.
خواست حرفی بزنه که پشیمون شد و بدون برداشتن کتش از خونه زد بیرون!
* * * * * *
با احتیاط درو باز کردم. دیشب آرمان تمام شب رو جلوی خونمون بود و یه لحظه هم نرفت.
نمیدونستم الان رفته یا نه چون ماشینش و ندیدم.
نگاهی به دو طرف کوچه انداختم و وقتی ندیدمش نفس راحتی کشیدم و بیرون اومدم.
کور خوندی آرمان خان اگه فکر کردی با این کارات می بخشمت!
با بوق ماشین کنارم ایستادم و دیدمش!
از ماشین پیاده شد و گفت
_میشه سوار بشی؟
اخم کردم و گفتم
_با اتوبوس می‌رم.
یه قدم نرفته بودم که جلومو گرفت.
نگاهش و به لب پاره شدم انداخت و گفت
_بیشتر از این عذابم نده سوگل سوار شو.

با اخم گفتم
_سوار بشم که بیشتر بزنیم؟
نفسش و فوت کرد و گفت
_من غلط بکنم.دیشب وقتی اون طوری گفتی از خود بی‌خود شدم بعدشم مثل سگ پشیمون شدم. اصلا برای جبران بزن تو صورتم اگه دلت خنک میشه هر چه قدر دلت میخواد بزن.
سری به طرفین تکون دادم که گفت
_سوار شو.
بیشتر از این لجبازی نکردم و سوار شدم.
سوار شد و به جای اینکه ماشین و راه بندازه نگاهم کرد.
پوزخند زدم و گفتم
_قرار دیشب تون خوش گذشت؟
نگاهش کردم که دیدم معنادار بهم زل زده انگار داشت میگفت کور بودی ندیدی تا صبح جلوی خونتون بودم؟
زبون باز کرد و گفت
_من وقتی اون امضا رو زدم دیگه توی فکرمم بهت خیانت نکردم سوگل.
حرفش کنایه داشت. منظورش این بود که تو خیانت کردی!
دستش و به سمت صورتم دراز کرد و انگشت شصتش رو روی زخم کنج لبم گذاشت و گفت
_خیلی درد کرد؟
بی تعارف سر تکون دادم که گر گرفت. اینو از صورت قرمزش فهمیدم.
سرش رو جلو آورد و روی همون زخم کنج لبم و بوسید و گفت
_جبران می‌کنم!
با لحن تلخی گفتم
_جبران نمیخوام آرمان! فقط راحتم بذار. مثل همین دو هفته ای که از کنارم رد میشدی جواب سلامم نمی‌دادی.
دستم و محکم گرفت و گفت
_دیگه ولت نمیکنم.
از این حرفش مثل چی قند تو دلم آب شد اما با اخم گفتم
_خوب نمیخوای راه بیوفتی دانشگاه دیر شد.
استارت زد و گفت
_راه می‌افتم اما دانشگاه نمی‌ریم.
با چشمای گرد شده پرسیدم
_پس کجا می‌ریم؟
ابرو بالا انداخت و گفت
_یه جا که از دل کوچولوت ناراحتیا در بیاد.

 

 

ابرو بالا انداختم و خواستم دستمو از دستش بکشم بیرون که اجازه نداد و با یه دستش رانندگی کرد.
رومو سمت پنجره بر گردوندم و لبخند محوی زدم.
کل مسیر یه لحظه هم دستم و ول نکرد.
روبه روی یه کافه نگه داشت و گفت
_صبحونه که نخوردی؟
سری به طرفین تکون دادم که گفت
_خوبه!
پیاده شد و در سمت منو باز کرد و دستش و به سمتم گرفت..پشت چشمی نازک کردم و بدون گرفتن دستش پیاده شدم.
بیخیال نشد و دستم و محکم گرفت.
نگاهی از گوشه ی چشم بهش انداختم و چیزی نگفتم.
وارد کافه که شدیم یه پسر از پشت صندوق بلند شد و با چشمای گرد شده گفت
_خواب می‌بینم؟
به این سمت اومد و آرمان و بغل کرد و بعد از کلی ابراز دلتنگی انگار متوجه ی من شد که گفت
_معرفی نمی‌کنی؟
خواستم بگم از فامیلاشم که دستش و دور کمرم انداخت و گفت
_خانوممه!
نفسم بند اومد.. چه قدر بی جنبه بودم من.
پسره با چشمای گرد شده گفت
_ازدواج کردی یعنی؟ آقا تبریک میگم چه قدر هم بهم میایین!
با اخم گفتم
_اصلا هم به هم نمیاییم…
آرمان خندید و گفت
_خانوم قهره باهام.
پسره سر تکون داد و گفت
_یه جا دارم مخصوص تازه عروس دامادایی که قهر کردن بیایین دنبال من!
از پله ها بالا رفت.واقعا چرا انقدر بی جنبه بودم که با یه حرفش این طوری بشم؟این طوری میخواستم ازش فاصله بگیرم؟
طبقه ی بالا یه قسمت دنج و باحال رو نشونمون داد و گفت
_شما اون جا باشید تا من بگم میزو براتون بچینن هیچ مشتری دیگه ای هم راه نمیدم طبقه ی بالا خاطرتون جمع.
خودش رفت پایین. روی مبل گوشه ترین قسمت نشستم و آرمان هم کنارم نشست.
رومو ازش برگردوندم که دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و برگردوند.
با لذت گفت
_لبات و چرا این مدلی کردی؟؟

با اخم گفتم
_چون که قهرم..
دوباره لب هام و جمع کردم و سرم و پایین انداختم که گفت
_معذرت می‌خوام.
شوکه شدم. واقعا آرمان بود که معذرت خواهی می‌کرد؟کنج لبم و نوازش کرد و پچ زد
_اجازه می‌دی زحماتو انقدر ببوسم که جاش خوب بشه؟
با لب های آویزون سری به طرفین تکون دادم.
خیره نگاهم می‌کرد در حالی که یه لبخند محو روی لبش بود.
کلافه گفتم
_اینجوری زل نزن بهم دیگه…
بدون این‌که نگاه ازم برداره زمزمه کرد
_چه جوری؟
_کلا به من زل نزن هیز این همه دوست دختر داری برو به اونا زل بزن.
تا خواست جواب بده یه نفر از پله ها بالا اومد. سریع فاصله مو با آرمان زیاد کردم.
کلی چیز میز روی میز گذاشت و بعد از کلی خم و راست شدن رفت.
با همون لب های آویزون خواستم حرفی بزنم که بی تعارف خم شد سمتم و محکم لبم و بوسید.
نفسم بند اومد. بوسه ش چنان لذتی بهم داد که بی رمق شدم.
لبخند زد و گفت
_هر باری که لبات و اینجوری کردی می‌بوسمت حتی اگه وسط خیابون باشه.
نگاهم به دوربین افتاد و نالیدم
_اینجا هم کم از خیابون نداره آخه چه قدر بی‌شعوری آرمان آبروم رفت.
خندید و گفت
_بخور که ادامش تو ماشینه

سوار ماشین که شدیم گفتم
_برو سمت خونمون.
با خنده نگاهم کرد که با حرص گفتم
_آبرومو بردی. از تو دوربین دید مارو.. وای خدا علنا با نگاهش داشت مسخرمون میکرد..
خواست دستم و بگیره که چشم غره ای بهش رفتم و گفتم
_آرمان ما برای چی عقد کردیم؟مجبور شدیم مجبورررر… پس طوری رفتار نکن انگار عاشق و معشوق همیم. به جای این کارا یه لطفی بکن که از هم جدا بشیم. چه میدونم معتاد شو… بمیر! اما تا قبل از اینکه عروسی بگیرن این مسخره بازی و تموم کن.
اخم کرد و گفت
_مسخره بازی؟
_آره مسخره بازی… هزار تا دوست داری که بخوای ببوسیشون یا دستشونو بگیری. با همه میتونی باشی اما من نمیخوامت!
عصبی شد و بدتر از من داد زد
_اگه نمیخواستی دیشب چرا ازم دفاع کردی؟ خیلی راحت میتونستی بگی بار چندممه کتک میزنم و جدا بشی…اونی که باید این ازدواج و بهم میزد تو بودی نه من اما حاضر نشدی یه معاینه ی ساده بری تا همه بفهمن منه خاک بر سر بکارتت و نزدم. فعلا که همه ی بدبختیاش رو دوش منه. همه به چشم یه آدم هوس باز هرزه نگام میکنن که دختر دایی مو گول زدم.
_نیستی؟هم هوس بازی هم هرزه!
مثل لبو سرخ شد. استارت زد و غرید
_بهت نشون میدم هوس بازی چیه.

ماشین و راه انداخت و با سرعت روند.چند دقیقه ی بعد توی پارکینگ خونش پارک کرد.
با اخم گفتم
_گفتم منو برسون خونه ی خودم نه اینجا.
اعتنایی به حرفم نکرد و پیاده شد.
در سمت منو باز کرد و دستم و کشید.
عصبی گفتم
_چته وحشی؟
دستم و دنبال خودش کشوند. از شانسش آسانسور توی همون طبقه بود.. هلم داد داخل و خودشم اومد و دکمه رو زد.
_تو زده به سرت نه؟چی کار می‌خوای بکنی؟
با اخم گفت
_می‌خوام معنی هوس بازی و نشونت بدم.میخوام حالیت کنم.زنمی اما دست بهت نمیزنم اون وقت هرزه م؟هوس بازم؟من که اسمم بد دررفته چرا باهات حال نکنم عزیزم؟
رنگ از رخم پرید.آسانسور که ایستاد دستم و دنبال خودش کشید.
در خونه رو باز کرد و باز شوتم کرد داخل.
با وحشت گفتم
_تو این کار و نمیکنی آرمان.
شالم و از سرم در آورد و دکمه های مانتوم و دونه دونه باز کرد و غرید
_چرا نکنم وقتی عالم و آدم متهم کردن؟زنمم باید بفهمه هوس بازی یعنی چی…
پشت بند حرفش با خشم لب هام حبس کرد

 

دکمه های مانتو مو یکی یکی باز کرد و از تنم درش آورد.
دستش که زیر تاپم رفت رنگ از رخم پرید.
اگه کاری می‌کرد و همه چی و می فهمید… اگه ميفهميد به همه می‌گفت خودشم از پیشم می‌رفت اون وقت…
لب هاش و که جدا کرد با چشمای نیمه باز نگاهش کردم و گفتم
_اگه این کار و بکنی بعدش خودم و می‌کشم آرمان… به قرآن می‌کشم!
خیره نگاهم کرد و با خشم عربده ای کشید و به دیوار مشت کوبید.
دستش و لای موهاش فرو برد و داد زد
_چرا انقدر عذابم میدی؟
اشکم در اومد و مظلوم نگاهش کردم. کاش ميفهميد من بیشتر از اون عذاب می‌کشم..کاش…
عصبی گفت
_گریه نکن سوگل وگرنه کار نیمه تموم مو تموم میکنم.
اشکام و پاک کردم که با همون خشمش گفت
_آخه رو چه حسابی میگی هوس بازم؟اوکی قبل از عقد دوست دختر داشتم غلط کردم… اگه می‌فهمیدم بعدا عشقم واسه این منو پس می‌زنه من گه می‌خوردم نگاه به دختر جماعت بندازم. اما از وقتی به تو تعهد دادم سمت دختر دیگه ای نرفتم.
مات نگاهش کردم. گفت عشقم؟؟ ‌ یعنی اونم…
با دیدن نگاه مات بردم انگار متوجه ی حرفی که زده شد…
تا خواست حرف بزنه تند مانتو مو برداشتم و گفتم
_من باید برم.
کلافه نگاهم کرد. شالم و روی سرم انداختم که جلوم ایستاد..

بدون نگاه کردن به چشماش گفتم
_برو کنار آرمان می‌خوام برم!
بازوهام و گرفت و گفت
_بمون… اذیتت نمی‌کنم.
نگاهش کردم. خدا می‌دونست چه قدر دلم می‌خواست بمونم.
بغلم کرد و گفت
_یه ساعتم که ازم دوری حالم بده. بمون!
کیفم از روی ‌شونم افتاد و این بار عقلم و پس زدم و دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم.
از روی زمین بلندم کرد و به سمت اتاق خواب رفت و درو با پاش بست
* * * *
چشمام و باز کردم و باهاش چشم تو چشم شدم. خواب آلود کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم
_ساعت چند شده؟
_سه ظهر!
دوباره چشمام و بستم و گفتم
_می‌خوام تا فردا بخوابم درس و دانشگاه خیلی خستم کرده.
پلکامو که باز کردم دیدم همچنان بهم زل زده.
ابرو بالا انداختم و گفتم
_تو نخوابیدی؟
سر تکون داد
_چرا منم الان بیدار شدم.
بر خلاف زبونش چشماش یه چیز دیگه می گفتن.
خودم و نزدیکش کردم. فقط همین یه بار خدا جونم فقط همین یه بار…
کامل توی بغلش فرو رفتم و سرم و روی سینش گذاشتم و چشمام و بستم.
دستش دورم حلقه شد و نفس عمیقی لای موهام کشید

آرامشی داشتم که تا حالا توی زندگیم تجربه نکرده بودم.نمی دونم چه قدر توی اون حالت موندیم که جا به جا شدم و نشستم.
با لذت نگاهم کرد. کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم
_آخییییی چه خوب از شر دانشگاه راحت شدم. می‌گما تو چه استاد خوبی هستی باید توی گینس ثبتت کنم. استادی که دانشجو شو به جای دانشگاه می‌بره تا کمبود خواب شو جبران کنه.
ابرو بالا انداخت و گفت
_ولی می‌دونی که امشب و باید بشینیم و تا صبح جزوه بخونیم؟
ناله م بلند شد و گفتم
_نهههه لطفا! فرار می‌کنما…
ابرو بالا انداخت و گفت
_می‌تونی از دست من فرار کنی؟
خیره بهش گفتم
_پس چی؟دست به فرارم خیلی خوبه.
جلو اومد و گفت
_منم دست به گرفتنم خیلی خوبه.
تند از جام پریدم و شروع به دویدن کردم که گفت
_وایستا ببینم.
دنبالم دوید..جلوی مبل ایستادم که رو به روم ایستاد. زبونم و تا ته در آوردم و گفتم
_نمی تونی منو بگیری…
پرید روی مبل که جیغی زدم و رفتم توی آشپزخونه.
از روی اپن پرید توی آشپزخونه و گفت
_دیگه تو مشتمی.
چسبیدم به در و دنبال یه راه فرار بودم که دوید سمتم. جیغ کشیدم و خواستم از سمت دیگه برم که دستگیرم کرد. منو روی کولش انداخت و گفت
_بهت که گفتم.
به کتفش کوبیدم و گفتم
_بازم فرار می‌کنم.
خندید و گفت
_دیگه تو چنگ خودمی خانوم موشه!

 

 

دستم از زیر چونم در رفت و سرم محکم پایین افتاد که پری گفت
_تو دیشب نخوابیدی؟
با چشمای خمار سرم و روی میز گذاشتم و همزمان صدای آرمان در اومد
_اگه خوابتون میاد تشریف ببرید بیرون!
انقدر غرق خوابم بودم که یادم رفت توی کلاسیم و با یاد دیشب غرق خواب گفتم
_ولم کن آرمان بذار بخوابم.
با صدای خنده ی بچه ها خواب از سرم پرید و سیخ نشستم.. آرمان با سرزنش نگاهم کرد. تند گفتم
_ببخشید استاد زند!
یکی با خنده گفت
_انگار خواب استاد زند و می‌دیدی. تو خوابم خیلی صمیمی بودی که آرمان میگی.
با این حرفش همه شیر شدن و هر کی یه تیکه ای پروند.
با داد آرمان همه خفه شدن
_ساکت…
نگاهی به من انداخت و گفت
_شما هم برو بیرون تا خوابت بپره.
با حرص نگاهش کردم.. خوبه دیشب خودش بیدار نگهم داشت.
دست به سینه نشستم و گفتم
_نمیرم.
توی دلم گفتم
_یک کلمه حرف بزنی بد ازت انتقام می‌گیرم
بر خلاف انتظارم چیزی نگفت و مشغول تدریسش شد.
سرم و روی میز گذاشتم و کتابم ایستاده جلوم گذاشتم و چشمام و بستم و بشمار سه خوابم برد.
با نوازش صورتم چشم باز کردم و با دیدن آرمان نیشم شل شد.
نگاهی به اطراف انداخت و خم شد و گونه مو بوسید و زمزمه کرد
_انقدر خوردنی هستی تو کلاس نمیگی کار دستت میدم جلو همه؟

سیخ نشستم و با دیدن کلاس خالی ترسیده گفتم
_همه رفتن؟
سر تکون داد که سریع ازش فاصله گرفتم و گفتم
_تو کی میخوای بفهمی اینجا ایرانه بابا بو ببرن دو تامون بدبختیم
ابرو بالا انداخت و گفت
_چیو بو ببرن؟
بی حواس گفتم
_اینکه زنتم.
لبخند محوی زد و گفت
_خوب زنمی
خجالت زده گفتم
_هستم اما نباید کسی بفهمه دردسر میشه.این طوری که تو می چسبی به من…
دستم و گرفت و بلندم کرد و با لبخند معناداری گفت
_خوب زنمی!
خندم گرفت که بی طاقت سر خم کرد و گوشه ی لبم و بوسید.
تحلیل رفته نگاهش کردم که چشمکی زد و کیفش و برداشت. جلوی چشمای مات بردم از اتاق بیرون رفت.
* * * * *

با شنیدن حرفش وا رفتم که گفت
_زنگ بزن آرمان امشب بیاد اینجا. اینا رو به خودش بگم.
بغضم گرفت. مگه همین و نمیخواستم؟
با ناراحتی گفتم
_خوب حالا نمیشه یه فرصت دیگه بهش بدین؟
با اخم گفت
_حتما باید دخترم و سیاه و کبود کنه؟به جهنم که هر غلطی کرده خودم مواظبتم اما تو رو دست ارمان نمیدم

ملتمس به مامان نگاه کردم که شونه بالا انداخت بابام با تحکم گفت
_اگه زنگ نمیزنی خودم زنگ بزنم؟
سری به طرفین تکون دادم و به اتاق رفتم.اگه اینو می گفتم حتما خیلی خوشحال میشد که می خواد از شرم راحت بشه.
خوب منم خوشحالم مگه چیه؟؟؟؟
با حرص موبایلم و برداشتم و شمارش و گرفتم.صداش که توی گوشم پیچید همه چی یادم رفت
_جانم؟
بغضم گرفت و گفتم
_آرمان…
نگران گفت
_سوگل خوبی؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم
_آره آره خوبم می خواستم بهت بگم اگه کاری نداری می تونی بیای خونه ی ما؟
_نه کاری ندارم داشتم می رفتم سمت خونه چی شده؟
لب گزیدم و گفتم
_بیا… می فهمی.
قطع کردم و اشکم در اومد…خوشحال باش سوگل همه چی تموم شد. دیگه استرس اینو نداری که یه روزی بفهمه و ازت متنفر بشه.
نیم ساعت بعد صدای زنگ در اومد.. دستم و روی قلبم گذاشتم و از پنجره نگاهش کردم که داشت میومد داخل… چه قدر خوشتیپ بود…و چه قدر دست نیافتنی…
جرئت بیرون رفتن از اتاق و نداشتم برای همین روی تخت نشستم و سرم و بین دستام گرفتم.حتی نمی خواستم گوش کنم چی بهم می گن… دلم نمی خواست خوشحالی آرمان و ببینم.
هنوز ده دقیقه گذشته بود که در با شدت باز شد و آرمان با قیافه ی کبود شده اومد داخل.
تا قبل اینکه بفهمم چی شده به سمتم اومد و مچ دستم و گرفت.
بابام هم عصبی پشت سرش اومد و داد زد
_دخترمو دست تو نمیدم.
آرمان منو پشت خودش فرستاد و با خشم گفت
_ دادی دیگه دایی جان زنمه…تو هم نمیتونی هر وقت خواستی زنم و ازم بگیری.
مات به عصبانیتش نگاه کردم.

 

بابام با حرص گفت
_زنته باید بزنیش؟من یه عمر رو چشمام بزرگش کردم که تو از راه نرسیده زندگی دخترم و نابود کنی؟نامزدی و به هم می‌زنیم… خواهرمم از اول راضی نبود.. تو هم با این گندی که بالا آوردی زندگی دخترم و خراب کردی دیگه نمی‌خواد بیشتر از این خرابش کنی.
آرمان کلافه گفت
_دایی جان من سوگل و گول نزدم تو اشتباه متوجه شدی بین من و دخترت اصلا اتفاقی نیوفتاده بود.قبول کار وحشتناکیه اما چرا نمی‌بریش معاینه که بفهمی دخترت باکرست و من دست بهش نزدم؟
تنم یخ زد… نگاه متحیر بابام به من افتاد.
بدبخت شدی سوگل…الان آرمان همه چیو می‌فهمه و ازت متنفر میشه.
قبل از اینکه بابا چیزی بگه نگاه به آرمان کردم و دلخور گفتم
_خوب چرا دروغ میگی و انکار می‌کنی؟مرد باش پای کارت وایستا.
متعجب نگاهم کرد که گفتم
_طلاق بگیریم خیلی بهتره. به درد هم نمی‌خوریم..
عصبی داد زد
_این نمایشا رو بازی می‌کنی که طلاقت بدم؟من تو رو گول زدم کاری باهات کردم؟
با اخم گفتم
_نکردی؟حالا چرا انکار می کنی؟
ناباور نگاهم کرد که به بابا گفتم
_من نمی‌خوام با این زندگی کنم بابا همین بهتر طلاقم و بگیری.
عصبی مچ دستم و کشید و گفت
_به این راحتیا نیست…
بابا داد زد
_کجا می بریش دخترمو؟
با جواب آرمان یخ زدم
_می‌خوام به همتون ثابت کنم تا حالا دستمم به تنش نخورده

قبل از اینکه اعتراض کنم دستم و دنبال خودش کشوند.
از ترس خشکم زده بود.
زده بود به سیم آخر و به اعتراضای بابامم اعتنا نکرد.
در حیاط و که باز کرد دستم و از دستش کشیدم و گفتم
_باهات نمیام
چشم غره ای به سمتم رفت و گفت
_روی سگم و بالا نیار سوگل… مستی و به همه ثابت می‌کنی هیچی بین مون نبوده!
یه قدم عقب رفتم و حالا که بابامم پایین نیومده بود از فرصت استفاده کردم و گفتم
_نترس وجهه‌ت خراب نمیشه بعد من دختر عموتو عقدت میکنن حالا که میخوان همه چیو تموم کنن چرا مانع میشی؟
با سرزنش نگاهم کرد و گفت
_درد من اینه سوگل؟
_پس چیه؟طلاقم بده دیگه مگه همین و نمی‌خواستی؟
جلو اومد و غرید
_هیچ کس حتی بابات نمیتونه طلاقت و از من بگیره! عروسی نگرفتیم اوکی اما تو زنمی تا من نخوام کسی نمی‌تونه تو رو ازم بگیره حتی دایی!
دوباره مچ دستم و گرفت و گفت
_میریم خونه ی من…هفته ی دیگه هم عروسی میگیریم
چشمام گرد شد.
از حیاط بیرون رفت.
در ماشین و باز کرد و وادارم کرد سوار بشم
خودشم سوار شد و با خشم استارت زد.
اشکم در اومد و نالیدم
_بعد از این که معاینه م کردی قول میدی طلاقم بدی؟
بدون مکث غرید
_نه

 

کلافه به پشتی صندلی تکیه دادم. وقتی همه چیو بفهمه نه تنها طلاقم می‌ده که ازم متنفرم می‌شه!
از تصور نفرتش اشکام جاری شد و با دستام صورتم و پوشوندم و به بدبختی که در انتظار بود فکر کردم و زار زدم.
نگران صدام زد که جواب ندادم.ماشین و نگه داشت و مچ دستام و گرفت و تکونم داد
_گریه هات واسه اینه که گفتم طلاقت نمیدم؟انقدر دلت می‌خواد ازم جدا شی؟
با گریه سری به طرفین تکون دادم که نفسش و فوت کرد و سرم و روی سینش گذاشت و گفت
_گریه نکن…کاری که نخوای و نمی‌کنم حتی اگه پای آبروی خودم وسط باشه!

مبهوت ساکت شدم.نگاهش کردم که با شصت اشکام و پاک کرد و گفت
_اما طلاقتم نمیدم پای حرفم میمونم. میای خونه ی من هفته ی دیگه هم عروسی می‌گیرم.
مات فقط نگاهش کردم که دستم و گرفت و استارت زد.
تا رسیدن به خونش نه اون حرفی زد نه من چیزی گفتم…
باید یه کاری می کردم که طلاقم بده بدون اینکه ماجرا رو بفهمه. ازم متنفر بشه بدون اینکه همه چیو بدونه!
ماشین و توی پارکینگ خونش پارک کرد و گفت
_پیاده شو
بدون هیچ مخالفتی پیاده شدم و همراهش به سمت آسانسور رفتم.

نگاهی به اطراف خونش انداختم و همون جا ایستادم جرئت اینکه نزدیک تر از این برم رو نداشتم.
با دیدنم راه رفته رو برگشت و دستم و گرفت و دنبال خودش کشید.
_اولین بارت نیست میای خونه ی من پس لازم نیست غریبی کنی!
در اتاق خواب و باز کرد که گفتم
_می‌خوام تنها بخوابم!
خیره نگاهم کرد و در نهایت سر تکون داد.
وارد اتاق شدم و درو نیمه باز گذاشتم.
موبایلم و در آوردم… میدونستم دیر یا زود در این اتاق و باز می کنه تا ببینه چیزی احتیاج دارم یا نه…
همونطوری که حدس می زدم پنج دقیقه ی بعد صدای قدمای محکمش اومد.. پشتم و به در کردم و موبایل و کنار گوشم گرفتم و با گریه ی ساختگی گفتم
_حالا هم منو به زور آورده خونش ماکان من تو رو دوست دارم نمیدونم چی کار کنم تا طلاقم بده!
مطمئن بودم پشت سرمه…با هق هق ادامه دادم
_مگه تو نمی‌دونی همه چی از روی اجبار بود؟اما من مطمئنم یه روز همه ی اینا تموم میشه…من خیلی دوستت دارم.

به عمد برگشتم و با دیدنش با ترس ساختگی موبایل از دستم افتاد.

تکیه زده به دیوار بدترین نگاهش و بهم انداخت.
با تته پته گفتم
_ آرمان من…
به سمتم اومد و با اون اخم وحشتناکش گفت
_می‌خوای از من طلاق بگیری و زن آدمی بشی که عاشق یکی دیگست؟
جبهه گرفتم:
_نه اونم عاشق منه!
عصبی چنگی به موهاش زد و غرید
_تو کوری یا کر؟تو کل فامیل پیچیده ماکان واسه یکی دیگه خودش و جر داده تا مامان باباش اجازه بدن عقدش کنه اون وقت تو…
نفس گرفت.لبم و محکم گاز گرفتم.خاک بر سرم شد.
انگار بدجور گرمش شده بود که کتش و در آورد و دکمه‌هاش و باز کرد.
از توی کمد حوله شو در آورد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و درو بهم کوبید.
یکی توی سرم کوبیدم.حالا ماکان عمری هوای زن گرفتن به سرش نزد و درست همین موقع توی کل فامیل جار زده که عاشق شده.
نگاهی به تخت آرمان انداختم.شال و مانتوم و در آوردم و روی تختش دراز کشیدم.
بالشش و توی بغلم کشیدم و از ته دل نفس کشیدم.
بوی عطرش دیوونم می‌کرد

در اتاق و باز کردم.نصفه شب بود و شدیدا تشنم شده بود.
توی تاریکی چشمم به آرمان افتاد.بیدار بود و بدتر از اون جلوش یه شیشه زهرماری بود.
صورتم با انزجار جمع شد.
برق و روشن کردم و گفتم
_مثلا تو دکتری چرا اینا رو می‌خوری؟
نیم نگاهی بهم انداخت و جوابم و نداد.
با حرص به سمتش رفتم و لیوان و از دستش کشیدم.
با صدای گرفته و کشداری گفت
_برو تو اتاق!!
شیشه رو برداشت و خواست سر بکشه که کنارش نشستم و گفتم
_اوکی با هم می‌خوریم.
نگاه تندی حوالم کرد که گفتم
_چیه من بخورم مشکل داره واسه تو نداره؟
لیوان و از دستم کشید و داد زد
_برو تو اتاق!
دست به سینه نشستم که از جاش بلند شد و بی تعادل خواست بره توی اتاق که جلوش ایستادم و گفتم
_نخور آرمان!
با چشمای خمارش نگاهم کرد و گفت
_اگه نخورم چه طوری فراموش کنم زنم عاشق یکی دیگست؟
دلم می‌خواست بگم من غلط بکنم عاشق کسی به جز تو باشم اما سکوت کردم.
به آرومی شیشه و لیوان و از دستش گرفتم و بردم توی آشپزخونه و تمام محتویاتش و ریختم دور.
برگشتم که دیدم همون جا ایستاده.به سمتش رفتم و هنوز هیچی نگفته بودم لبهاش با التهاب روی لب هام نشست

 

تکون شدیدی خوردم و دستام توی هوا موند.
محکم کمرم و گرفت و از روی زمین بلندم کرد کاملا معلوم بود توی حال خودش نیست اما من که مست نبودم… خودمم نمی‌دونم چرا دستم لای موهاش رفت و بیشتر به خودم فشارش دادم.
با التهاب همو می‌بوسیدیم…به سمت اتاق خواب رفت و درو با پاش باز کرد.
انداختم روی تخت و خم شد روم و سرش و توی گردنم برد و با دستش نوازشم کرد.
از خود بی خود دکمه های پیراهنش و باز کردم… حتی از گوشه ی ذهنم نگذشت بعد از این رابطه اون ازم متنفر میشه…انقدر بهش احتیاج داشتم که خودم و به دستش بسپارم و چیزی نگم.

* * * * *
دستش و دور شکمم پیچید و کامل در آغوشم کشید..
اشکم در اومد.منه احمق داشتم چی کار می‌کردم؟اگه آرمان حواسش نبود منه خاک بر سر اجازه میدادم اون همه چیو بفهمه!
حتی تو اوج مستی عقلش بیشتر از منه و کاری به بکارتم نداره اون وقت منه بی جنبه…
خواستم بلند بشم که اجازه نداد. گرفته گفتم
_می‌خوام لباس بپوشم!
با لذت پچ زد
_همین مدلی تو بغلم بمون!
چیزی نگفتم…به سمتش برگشتم و سرم و روی سینش گذاشتم و اونم دستش و دورم حلقه کرد.
من خوابم نمیومد برعکس آرمان که خیلی زود نفس هاش منظم شد.
نگاهش کردم. من امشب می‌خواستم چه غلطی بکنم خدایا

با حرص تایپ کردم
_آستیناتو بده پایین. دکمه های پیراهنتم کامل ببند!
صدای پیامکش توی کلاس پیچید.
نگاهی به پیام انداخت و ابروش بالا پرید.
با اینکه امتحان داشتیم اما سنگینی نگاه دخترای کلاس روی آرمان داشت دیوونم می‌کرد.
از لج منم که شده روی میز نشست تا قشنگ توی دید همه باشه!
سرم و انداختم پایین.هیچ تمرکزی روی سوال ها نداشتم.
پری از زیر میز یه کاغذ بهم داد.
زیر زیرکی گرفتم و بازش کردم که دیدم جواب یکی از سوالایی که توش مونده بودم و داده و زیرش نوشته :
_جواب سوال دو رو بنویس بده
تند تند نوشته هاش و روی برگم منتقل کردم و داشتم جواب سوال دو رو براش می نوشتم که عزرائیل بالای سرم ایستاد.

سرم و بلند کردم و با دیدن نگاه سرزنش بارش لبخند ژکوندی زدم.
بازم می خواست ضایعم کنه.
دستش و روی میزم گذاشت و خم شد. یه خودکار از جیبش در آورد و بالای برگه م خط کشید و زمزمه کرد
_به خودت زحمت نوشتن نده. صفره نمرت.
رنگ از رخم پرید. این امتحان خیلی مهم بود.
خواستم چیزی بگم اما می‌دونستم بدتر میشه.روی برگه ی پری رو هم خط کشید و به اونم همین و گفت.
با حرص از جام بلند شدم و برگمو تحویل دادم و از کلاس بیرون رفتم.
دو دقیقه ی بعد هم پری اومد و گفت
_بدبخت شدیم رفت.
با حرص گفتم
_وقتی دیدی داره میاد این سمت چرا چیزی نگفتی؟
_من که ندیدمش…ولی عجب آدمیه حداقل منو نباید می‌نداخت هر چی نباشه یه زمانی با هم قرار می‌ذاشتیم.
اخمام در هم رفت

چه قدر راحت از قرار گذاشتن با شوهرم حرف می‌زد.
خوب احمق اون که نمیدونه آرمان شوهرته.
با اخم گفتم
_من میرم.
دستم و گرفت و گفت
_واستا کلاس تموم شه یه کم التماسش کنیم شاید دلش نرم شد.
پوزخند زدم. هیچ کس هم نه و آرمان…
منتظر موندم. بچه ها یکی یکی از کلاس اومدن بیرون تا اینکه در نهایت هیچ کس نموند.
پری دستم و دنبال خودش کشوند داخل کلاس و درو بست.
آرمان داشت وسایلاش و جمع می‌کرد.
پری با لحن پر از عشوه ای گفت
_آرماااان؟چرا این کارو کردی؟
ناباور نگاهشون کردم. یعنی تا این حد به هم نزدیک شده بودن؟
آرمان هم خیره نگاهش کرد و گفت
_خودت چرا این کار و کردی؟
_بابا من کاری نکردم فقط به سوگی گفتم جواب سوال دو رو بده بهم که تو مچ مونو گرفتی.لطفا صفر نزن پای برگه… لطفا….
نگاه آرمان به من افتاد که با اخم سرم و پایین انداخته بودم و خون خونم و می‌خورد.
_تو حرفی برای توجیح کارت نداری؟
سرد نگاهش کردم و دلخور گفتم
_نه. تقلبم نمی‌کردم صفر می‌گرفتم چون که دیشب یه آدم مزاحم نذاشت عین آدم درس بخونم.
ابرو بالا انداخت و گفت
_کیه اون آدم مزاحم؟
پوزخند زدم و گفتم
_نامزد عزیزم..
پری متعجب گفت
_مگه تو نامزد کردی سوگی؟
سر تکون دادم که متعجب پرسید
_کی؟با کی؟
دیگه برام اهمیتی نداشت که بفهمه.با حرص گفتم
_دو سه ماهی می‌شه با همین آدمی که…
می‌خواستم بگم همه چیو اما پشیمون شدم.آرمان خدا می‌دونه چه رابطه ای با پری داشت حتی بعد عقدمون. این طوری بیشتر آبروم می‌رفت.
نفسم و فوت کردم و گفتم
_با یکی از فامیلامون که…
صدای مردونه ی آرمان حرفم و قطع کرد
_با من نامزد کرده پری خانوم.

پری هاج و واج به ما نگاه کرد. کم کم چشماش از حرص پر شد و از کلاس زد بیرون. خواستم دنبالش برم که دستم و گرفت.
عصبی دستم و کشیدم و گفتم
_واسه چی بهش گفتی؟ شاید من نخوام با این سابقه ی درخشانت بفهمه من زنتم.
اخم کرد و گفت
_چه سابقه ای؟
_تو با خود اینم تیک زدی… اون وقت…
_من فقط باهاش قرار گذاشتم بعد از نامزدیمونم بهش گفتم نمی‌خوام به نامزدم خیانت کنم. تموم شد رفت!
خیره نگاهش کردم. بازم به خاطر اینکه مچم و سر امتحان گرفت ازش دلخور بودم.
راهمو کشیدم تا برم که دستم و گرفت و گفت
_با هم میریم.
بدون این‌که دستم و ول کنه در کلاس و باز کرد. وحشت زده گفتم
_چی کار میکنی؟
نگاهم کرد و گفت
_دیگه میخوام همه بفهمن.
در کلاس و بستم و با حرص گفتم
_اما من نمی‌خوام. مگه رابطه ی ما چه قدر دووم داره که بخوای جار بزنیش؟ من نمی‌خوام پس فردا که طلاق گرفتیم همه بهم پوزخند بزنن و خوشحال بشن.
عصبی شد و غرید
_من تو رو طلاقت نمیدم سوگل!
_چرا؟مگه به زور نشستی پای سفره ی عقد؟چرا حالا که راحت می تونیم به همش بزنیم این طوری می کنی؟ چرا به پری گفتی؟چرا منو…
عصبی وسط حرفم پرید
_چون دوستت دارم.

ناباور نگاهش کردم. دوستم داشت؟ منو؟ یا دروغ می گفت یا واقعا دوستم داشت؟

مات و مبهوت نگاهش کردم که نفسش و فوت کرد و از کلاس بیرون رفت و منو همون طور جا گذاشت.
دنبالش رفتم و وقتی بهش رسیدم تند گفتم
_یعنی چی؟
بدون این‌که وایسته جواب داد
_یعنی همون طور که تو یکی دیگه رو دوست داری من تو رو دوست دارم.
باز هم مثل منگولا گفتم
_یعنی چی؟ یعنی به چه منظور دوستم داری؟ چون دختر دایی تم دوستم داری؟همین طوری دوستم داری یا…
ایستاد.زل زد به صورتم و گفت
_خودت میدونی سوگل… خیلی وقته میدونی خودت و زدی به اون راه.
دوباره راه افتاد و منم دنبالش…لبخند محوی روی لبم نشست. یعنی همون طور که من دوستش داشتم اونم دوست داشت؟
سوار ماشین شدیم، استارت زد… رومو برگردوندم سمت پنجره تا لبخندم و نبینه اما دید و گفت
_واسه چی میخندی؟
تند اخم کردم و گفتم
_نمی‌خندم.
یه جوری نگاهم کرد یعنی آره ارواح عمت.
استارت زد که پرسیدم :
_اوممم… از کی دوستم داری؟
نگاهی از گوشه ی چشم بهم انداخت و جواب نداد. با اصرار بازوش و کشیدم
_بگو دیگه از کی دوستم داری؟
با اخم گفت
_گفتنش چیو عوض میکنه؟

دلم میخواست بگم خیلی چیزا رو اما سکوت کردم.
یه کم که رفتیم فهمیدم مسیر خونه رو نمیره. متعجب پرسیدم
_کجا میریم؟
_میریم واسه خرید حلقه و لباس عروس یکی از بهترین باغ های تهران و رزرو کردم برای هفته ی دیگه… به همه هم گفتم آماده باشن.
چشمام گرد شد و گفتم
_تو یه هفته؟
_واسه من همونشم زیاده.
بعدش چی میشد؟تا الان چون توی عقدیم تونستم بپیچونمش… بعد از عروسی ازم توقعاتی داشت اون وقت چی؟
با اخم گفتم
_من نمی‌خوام باهات عروسی کنم! چرا نظر منو نمی پرسی؟بابام گفت طلاق تو دنبال کارای عروسی میری؟
عصبی تر از من گفت
_من غلام حلقه به گوش دایی نیستم که بگه ازدواج کن بگم چشم بگه طلاق بده بازم بگم چشم.گفتم طلاقت نمیدم… گفتم هفته ی دیگه عروسی می‌گیریم دنیا هم به آخر برسه از حرفم برنمیگردم
داد زدم
_این وسط من مهم نیستم؟خواسته ی من مهم نیست؟
در هم رفته سکوت کرد که گفتم
_بزن کنار… نمیتونی به زور مجبورم کنی باهات عروسی کنم.
هر چی خودش و کنترل کرده بود رو یه جا با فریادش خالی کرد
_مثل سگ مجبورت میکنم. خستم کردی سوگل…دردت چیه؟ماکانم که داره ازدواج میکنه به امید کی نشستی؟
با دریدگی تیر خلاص و زدم
_تو رو دوستت ندارم… حتی ازت متنفرم

 

به این پست امتیاز دهید.
پارت 24 تدریس عاشقانه
4.2 از 5 رای

پاسخ دهید!

نظرات بسته شده است.