دانلود رمان نیازم به تو (جلد دوم لحظه های دلواپسی) از ناب رمان

دانلود رمان نیازم به تو

دانلود رمان نیازم به تو

عنوان کتاب:نیازم به تو(ادامه لحظه های دلواپسی)
نویسنده:roksana11(مریم)

همۀ خریدها روهمون جا انجام دادیم . خیابونها شلوغ وهواروبه تاریکی بود .

پارسا هم حسابی خسته بود وحوصلۀ گشت وگذارتوی خیابونها رونداشت.

ازپاساژخارج شدیم وایستادیم تا پویا ماشین روازپارکینگ خارج کنه.

تا جایی که پویا می تونست یه سری ازخریدها رودادیم ببره داخل ماشین بذاره.

سه تایی کنار ورودی پاساژ ایستاده بودیم .

یه دفعه گفتم : وای ! مانتوسرخابی وشالموجا گذاشتم توی بوتیک ، شما صبرکنید برم بگیرمش بیام … پارسا گفت : نمی خواد توبا ساغراینجا صبرکن من میرم می گیرم .

اینوگفت ووارد پاساژشد.

قسمتی از رمان:
کمی بعد پویا با ماشین رسید وبغـ ـل خیابون پارک کرد تا پارسا بیاد . مشغول تماشای خیابون شدیم .

یه موتوری که یک مرد حدودا” چهل ساله با یه پسربچۀ ده ؛ یازده ساله که سفت کمـ ـرمرد وچسبیده بود

که مبادا ازروی موتورسقوط کنه ازخیابون روبروی ما درحال عبوربود. مرد موتورو گوشه ای گذاشت ازجوی آب رد شد ودستشودرازکرد که بچه روعبوربده.

صدای آژیرماشین پلیس اومد . به سمت صدا برگشتم یه پژوبا سرعت درحال پیشروی وماشین پلیس درتعقیبش بود.

ناگهان دریک لحظه پژوی فراری ازخیابون منحرف شد وبا شدت به بچه کوبید . بچه به طرفی پرتاب شد وسرش به جدول اصابت کرد…

تنها کاری که من کردم دستهاموگرفتم جلوی چشمهای ساغرکه نبینه . مردِ بیچاره سمت بچه یورش برد.

همه جمع شده بودن واین ازدحام اوضاع رو بدتر کرده بود وهیچ کس هیچ کاری نمی کرد.

تمام این اتفاقها درکمترازیک دقیقه رخ داد ماشین پژوبه خیابون برگشت وبا سرعت ویراژداد وپلیس هم به دنبالش .

من وپویا سریع ازماشین پیاده شدیم وپویا با اعصابی خراب به ساغرگفت : ساغی اگه از ماشین پیاده بشی بیای اونجا می کشمت ، شوخی ام ندارم !

طفلی ساغربا رنگی پریده گفت : نه نمیام . توبروببین چی شده … به سمت جمعیت حرکت کردیمصدای پارسا ازپشت سرم اومد که بلند گفت : پویا کجا ؟ چی شده ؟!

پویا برگشت گفت : پارسا هیچی نپرس بدوکه خوب موقعی اومدی !

پویا جلوی من حرکت می کرد وپارسا هم ازپشت سرم …

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان نیازم به تو (جلد دوم لحظه های دلواپسی)
4.67 از 51 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید